Иван Даскалов

Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България

Иван Даскалов е магистър по право от УНСС. Бил е главен експерт-юрист в отдел „Емитенти на ценни книжа”, Дирекция „Надзор на инвестиционната дейност” на Комисия за финансов надзор. Иван Даскалов има близо 13 – годишен опит в областта на регулиране на капиталовия пазар в България. От юни 2018 г. е част от юридическия екип на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България. Съветник по корпоративно право на множество публични компании. Съавтор на издаденото през 2019 г. Ръководство по прилагане на чл. 114, ал. 1 и следващи от ЗППЦК.

Други лектори