Мартина Савчева

главен експерт в отдел „Надзор на инвестиционни посредници, пазари на финансови инструменти и разследване на пазарни злоупотреби“ към Комисия за финансов надзор (КФН)

Мартина Савчева е магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“. Професионалният ѝ път е свързан със заемане на различни длъжности, както експертни, така и ръководни, в Комисията за финансов надзор, в резултат на което е придобила тясна специализация, свързана с регулациите в небанковия финансов сектор. Притежава дългогодишен опит в областта на капиталовите пазари. Участвала е в изготвяне на проекта на Закон за пазарите на финансови инструменти, който транспонира изискванията на MiFID II, както и на всички подзаконови нормативни актове, свързани с тази регулация. Основен представител е на Комисията в работната група към ESMA „Investor Protection And Intermediaries Standing Committee“, като в рамките на тази група е участвала в обсъждането на всички регулаторни технически стандарти и технически стандарти за изпълнение, свързани с MiFID II и MiFIR, които впоследствие Европейската комисия е приела под формата на Делегирани регламенти и Регламенти за изпълнение. Участник е в преговорния екип по досие „EMIR – CCP Supervision“ към Съвета на Европейския съюз за обсъждане на законодателно предложение за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (EMIR). Представител e на Комисията в „Enforcement Network“ към ESMA, която има аналитични и консултативни функции и е създадена с цел осигуряване на единно прилагане на правото на Европейския съюз в областта на капиталовите пазари. Заместник-председател е на Секторната комисия за решаване на потребителски спорове в областта на капиталовите пазари.

Други лектори