Владислав Матев

главен експерт в отдел „Публични дружества, емитенти на ценни книжа и ДСИЦ“ в Комисия за финансов надзор (КФН)

Владислав Матев има над двадесет годишен професионален опит в областта на капиталовия пазар. Притежава сертификат за извършване на дейност като брокер на ценни книжа и сертификат за извършване на дейност като инвестиционен консултант. В КФН работи от края на 2011 г. като главен експерт в отдел, който извършва преглед на внесените за одобрение проспекти.

Други лектори