13:00 - 14:30

Финансови регулации

  • Презентация: Задължения на инвестиционните посредници за предоставяне на информация на клиенти, Мартина Савчева – главен експерт в отдел „Надзор на инвестиционни посредници, пазари на финансови инструменти и разследване на пазарни злоупотреби“ към Комисия за финансов надзор
  • Презентация: Изменения в Закон за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) във връзка с Регламент ЕС 2017/1129 – Владислав Матев – главен експерт в отдел „Публични дружества, емитенти на ценни книжа и ДСИЦ“ в Комисия за финансов надзор

 

  • Дискусия:

Участници:

Андреас Русос, партньор в Point Nine Data Trust

Георги Малинов, ръководител Правен отдел на ЕЛАНА Финансов Холдинг

Модератор: Димитър Калдамуков, aдвокат, съдружник в Точева и Мандажиева

Quick Info

  • 25.09.2018
  • 13:00 - 14:30

Speakers