Даниела Пеева

Председател на АДВИБ

Председател на УС на АДВИБ и управляващ съдружник на Инвестър Рилейшънс Сървисис ООД – компания, специализирана в предоставянето на професионални IR услуги и такива, свързани с корпоративното управление на публични компании и други емитенти на ценни книжа. Юрист с насоченост капиталови пазари и тяхната регулация, мениджър по връзки с инвеститорите с опит над 15 години за едни от най-големите български публични компании.
Притежава повече от 20 години опит в обастта на капиталовите пазари и тяхната регулация, корпоративното управление и повишаване на стандартите за разкриване на информация.
Лектор и модератор на множество, обучения, семинари и конференции на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България и други партньорски организации в България и чужбина.

Други лектори